PUSLAPIO TAISYKLĖS

Pagrindinės nuostatos

Elektroninės parduotuvės www.silkinisskirtukas.lt (toliau – Pardavėjas) pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigiančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.silkinisskirtukas.lt (toliau – Pirkėjas), ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.


Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, naujas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Pirkėjas gavęs siuntą privalo patikrinti ar siunta nėra nepažeista (sugadinta pakuotė, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista ). Taip pat privalo patikrinti ar siunta nėra pažeista iš vidaus, ar atvyko visos užsakytos prekės. Tuo atveju, jei siunta pažeista ar trūksta tam tikrų prekių – nedelsiant informuoti Pardavėją elektroniniu paštu eimmy@silkinisskirtukas.lt, pateikiant tai įrodančias nuotraukas.
Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka el. parduotuvėje nurodytais būdais.
Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko iš karto nuo mygtuko „Apmokėti“ paspaudimo. Jei informacijos apie mokėjimą Pardavėjas negauna, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.
Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas už prekes atsiskaitė nuo momento, kai visa suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.